Niniejsza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Więcej o przechowywaniu plików cookies.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

Aktywna Tablica

W roku szkolnym 2021/2022 po złożeniu wniosku do organu prowadzącego nasza szkoła bierze udział  w projekcie rządowym Aktyna Tablica w latach 2020- 2024, aby realizować zadania współczesnej szkoły takie jak rozwijanie u uczniów i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej czy przygotowanie uczniów do życia  w społeczeństwie informacyjnym, wyrównywanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dążenie do unowocześniania szkoły.

Ponieważ jesteśmy szkołą podstawową, w której liczne grono stanowią uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia, wsparcie finansowe   zostało nam udzielone na zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii: 

 a) pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883, §2 pkt 6, lit. a, b)):

 • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
 • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
 • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,

 b) specjalistycznego oprogramowania do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystywanego w TIK,

 Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowanego sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii spełniają następujące warunki:

 1. posiadają deklarację CE;
 2. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;
 3. zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne;
 4. są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
 5. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;
 6. posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

 Zrealizowane zadania programu:

 • Wyznaczenie koordynatora (Anna Przybylska – Głowacka) oraz zespołu wspierającego pracę nauczycieli (Emilia Jakubiak, Joanna Kołodziej, Magdalena Smolińska, Katarzyna Garwacka) oraz dyrektora podczas realizacji projektu w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku.
 • Uczestniczenie 5 nauczycieli naszej szkoły (Ewa Głodowska, Ewa Piotrowska, Maria Zgorzelska, Katarzyna Wiśniewska i Joanna Kołodziej) w cyklu szkoleń z zakresu stosowania TIK w nauczaniu - Lekcja: Enter organizowanych przez  Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ oraz udostępnienie przez każdego nauczyciela po 2 scenariusze zajęć z TIK i przeprowadzenie z nich zajęć otwartych.
 • Uczestniczenie w szkoleniach organizowanych przez OEiiZK: Przygoda z TIK w pokoju zagadek,
 • Uczestniczenie przez nauczycieli naszej szkoły (Anna Przybylska-Głowacka i Emilia Jakubiak) w konferencjach online:
 •  w październiku 2021r. w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu NAUCZYCIEL WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ, która odbyła się pod hasłem Nauczyciel wobec nowych technologii, organizowanej przez Zakład Pedagogiki Ogólnej i Edukacji, Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki, Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku we współpracy z Sekcją Pedeutologii Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk  w formie hybrydowej;
 • w marcu 2022r. w konferencji online „Kolory”, zorganizowanej przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz warsztatach: "Tworzymy własną aktywność w Genial.ly"
 • w marcu 2022r. w konferencji pt. ,,Forum Aktywna Tablica’’, zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli na platformie you tube,
 • Zorganizowanie przez koordynatora programu Aktywna Tablica - Annę Przybylskieą- Głowacką oraz uczestniczenie Emilii Jakubiak w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu z koordynatorami innych szkół (w terminach: 24.01.22., 14.02.22., 21.02.22., 04.03.22., 23.03.22.):

– Anną Aronowską – Tokarską – Zespół Szkół nr 2 w Płocku

– Moniką Piecka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Płocku

– Malwiną Kowalewską – Szkoła Podstawowa nr 9 w Płocku

– Agnieszką Gawlińską – Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku

– Urszulą Synakowską - Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku

 w tym:

- udział w pięciu spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,

- zorganizowanie w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
- dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

 • Nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń w grupie Facebook – Międzyszkolna Sieć Współpracy – program „ Aktywna Tablica”.
 • Wykorzystanie technologii TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym lekcji otwartych, we wszystkich oddziałach szkoły.
 • Udostępnianie scenariuszy lekcji w mobidzienniku naszej szkoły jako forma dzielenia się rozwiązaniami i doświadczeniami pracy z TIK oraz na platformie Lekcja: Enter i w  zakładce Aktywna Tablica na stronie szkoły.
 • Przedstawienie dla organu prowadzącego sprawozdania z realizacji założeń programowych.

 Podczas realizacji projektu Aktywna Tablica w roku szkolnym 2021/2022 prężnie działał zespół samokształceniowy ds. integracji, opiniujący zapotrzebowanie szkoły w multimedialne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głównym celem było zaopatrzenie możliwie najwięcej sal lekcyjnych oraz wszystkie zajęcia specjalistyczne w pomoce terapeutyczne z użyciem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej. Zakupiono programy multimedialne i narzędzia terapeutyczne za kwotę 35000zł, które obecnie służą rozwijaniu kompetencji kluczowych z uczniami na zajęciach specjalistycznych:

–        zajęciach rewalidacyjnych z uczniami z orzeczeniami o kształceniu specjalnym,

–        zajęciach logopedycznych

–        zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne

–        zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych

–        zajęciach wyrównawczych w klasach 1-3 oraz 4-8 z j. polskiego i matematyki

–        terapii integracji sensorycznej

–        terapii pedagogicznej

–        terapii psychologicznej

Nauczyciele używają do tego celu komputerów stacjonarnych i laptopów, w które wyposażona jest każda klasa lekcyjna, jak również tablic interaktywnych oraz rzutników.

 Wnioski z pracy w projekcie:

 • zwrócenie uwagi na specyficzne trudności uczniów podczas pracy z wykorzystaniem TIK
 • udostępnienie uczniom narzędzi, które umożliwią im pracę podczas samodzielnego rozwiązywania problemów
 • osiąganie wcześniej zamierzonych celów terapeutycznych i edukacyjnych
 • praca metodami zwiększającymi motywacje uczniów do nauki
 • prezentacja łatwo dostępnych materiałów online

Program Aktywna Tablica, który realizowany jest w naszej szkole,  pomaga uczniom oraz nauczycielom stać się nie tylko mistrzami nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz rozwijać w nich takie kompetencje ale również wyrównywać szanse edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji. Jest to program rządowy, dofinansowujący nowoczesną pomoc informatyczną i edukacyjną dla szkół. Realizacja projektu obejmuje wszystkie oddziały szkoły oraz nauczane przedmioty.

 Jakie zmiany sposobu nauczania i uczenia się uzyskamy stosując programy multimedialne:

 • Zaangażowanie uczniów poprzez zwiększenie dynamiki lekcji i oddziaływania na wiele zmysłów
 • Dużo większa różnorodność wykorzystanych materiałów podczas lekcji dzięki programom multimedialnym oraz platformom edukacyjnym
 • Dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się na dysku komputera obsługującego tablicę interaktywną i w Internecie
 • Możliwość szerszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów
 • Nauczyciel może wykorzystywać obrazy graficzne, zdjęcia i filmy dla wzmocnienia percepcji wzrokowej
 • Łatwość wykorzystania animacji i symulacji komputerowych do zilustrowania trudnych zjawisk, których nie można pokazać uczniom w inny sposób (dotyczy to głównie zjawisk fizycznych czy przyrodniczych), a co pozwala łatwiej zrozumieć te zjawiska).

Opracowała:

Koordynator projektu Aktywna Tablica - Anna Przybylska-Głowacka