Niniejsza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Więcej o przechowywaniu plików cookies.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

Oświadczenie o dostępności

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku znajdującej się pod adresem http://www.sp18plock.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-02.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia : 2024-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Michał Konopiński m.konopinski@sp18plock.pl .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (24) 262 98 08.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dla uczniów dostępne jest 2 wejścia główne do budynku:

Uczniowie klas IV – VIII wejście A od ul.  Kwiatowej – na poziomie terenu, drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego. W holu drzwi otwierane i zamykane na elektromagnes, umożliwiające bezkolizyjne wejście.

Uczniowie klas I – III wejście C od ulicy kwiatowej – na poziomie terenu, drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego.

Budynek posiada 7 wyjść ewakuacyjnych:

A (wejście główne) od ul. Kwiatowej – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

C (wejście klas I - III ) – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

E (od szczytu budynku ) – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

F ( od strony boiska wielofunkcyjnego) – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Dodatkowo 3 wyjścia ewakuacyjne z budynku Sali gimnastycznej, dwa prowadzące na boisko szkolne nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz jedno prowadzące na parking przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazd)

Informacja główna na portierni. Pomieszczenie znajduje się po lewej stronie po schodach za wejściem A do budynku szkoły. Kontrole na portierni pełnią pracownicy obsługi. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

W budynku szkoły w części Sali gimnastycznej na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, oraz platforma dla osób niepełnosprawnych pozwalająca się przejść na parter starej części.  Pozostała cześć budynku nie jest przystosowana  dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, oraz  pomieszczenia dydaktyczne.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

a) W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik obsługi na portierni znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Kwiatowej, tel. 24/262-98-08 wew. 30.

b) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi pełniącego dyżur na portierni szkoły.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie szkoły znajduje się parking z bramą od strony ul. Jasnej z wyznaczonymi 2 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.